Mijn Captain

 

Huishoudelijk reglement


Hieronder kunt u het huishoudelijk reglement van Watersportvereniging Leidschendam & omstreken bekijken. 

 

Inhoudsopgave

 

NAAM EN ZETEL  1

DOEL EN KARAKTER  1

DEFINITIES  2

LIDMAATSCHAP  2

ENTREEGELD EN CONTRIBUTIE  3

BEËINDIGING HUUROVEREENKOMST LIGPLAATS  3

EINDE LIDMAATSCHAP  3

ROYEMENT (ontzetting uit het lidmaatschap) 3

DEKKING EXPLOITATIEKOSTEN  4

RECHTEN EN PLICHTEN  4

HET BESTUUR  4

DE VOORZITTER  5

DE SECRETARIS  6

DE PENNINGMEESTER  6

COMMISSIES  7

KASCONTROLECOMMISSIE  7

BESTUURSVERGADERINGEN  8

VERGADERINGEN DAGELIJKS BESTUUR  8

BESLUITVORMING BESTUUR  9

VERGADERINGEN COMMISSIES  9

ALGEMENE VERGADERINGEN  9

ZELFWERKZAAMHEID   12

WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJKE REGLEMENT  12

SLOTBEPALINGEN  13

 

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

De vereniging heet:
Watersportvereniging “Leidschendam & Omstreken”, bij afkorting wsv L&O,
en is opgericht op 23 maart 1978. Zij heeft haar zetel te Leidschendam.

Artikel 2

De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid

Artikel 3

De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister, dat wordt gehouden bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor ’s-Gravenhage onder nummer 40408357.

DOEL EN KARAKTER

Artikel 4

Naast het algemene doel – de bevordering van de watersport – is het doel van de vereniging onder meer het scheppen van een vorm van recreatie door verhuren van ligplaatsen, het onderhouden en herstellen van schepen door de leden of door hun gemachtigden. Zij wil daarnaast de nodige accommodatie aanbrengen en in stand houden.

Artikel 5

Het karakter van de vereniging wordt bepaald door de watersport als recreatie te bezien. Onder dit begrip worden ook verstaan die werkzaamheden, welke ten behoeve van de vereniging op vrijwillige basis worden verricht.

DEFINITIES

Artikel 6

De vereniging bestaat – in overeenstemming met artikel 4 van de statuten – uit gewone leden, jeugdleden, buitengewone leden, en ereleden. Daarnaast kent de vereniging surfleden, aspirant-leden en leden van verdienste, evenals donateurs.

Artikel 7

Gewone leden zijn zij, die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Zij zijn stemgerechtigd, tenzij zij zijn geschorst.

Artikel 8

Jeugdleden zijn leden die op 1 januari van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van negentien jaar nog niet hebben bereikt. Zij hebben geen stemrecht.

Artikel 9

Surfleden zijn zij die als lid van de vereniging zijn gerechtigd aan trainingen en wedstrijden deel te nemen of enige functie in of namens de surfafdeling te bekleden.

Artikel 10

Aspirant-leden zijn zij die bij toetreding een periode van één jaar dienen te overbruggen Alvorens als definitief lid van de vereniging te worden beschouwd. Deze leden zijn overigens in principe wel stemgerechtigd.

Artikel 11

Ereleden zijn leden die wegens hun buitengewone en langdurige verdiensten voor de vereniging op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd en die een dergelijke benoeming ook hebben aanvaard.

Artikel 12

Leden van verdienste zijn leden die zich ten opzichte van de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Zij worden op voorstel van het bestuur als zodanig benoemd door de algemene vergadering en zij hebben een dergelijke benoeming ook aanvaard.

Artikel 13

Buitengewone leden zijn zij die niet tot het gewone lidmaatschap van de vereniging kunnen worden toegelaten en daardoor niet stemgerechtigd zijn.

Artikel 14

Donateurs zijn zij die – geen lid zijnde – de vereniging jaarlijks een geldelijke bijdrage verlenen, waarvan de minimale grootte door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Artikel 15

Onder ‘verenigingsjaar’ dient te worden verstaan een periode van twaalf maanden, lopende van januari tot januari.

Artikel 16

Onder ‘huuroverkomst’ dient te worden verstaan een periode van twaalf maanden, lopende van april tot april.

Artikel 17

Onder ‘winterstalling’ dient te worden verstaan een periode van zes maanden, lopende van oktober tot april.

LIDMAATSCHAP

Artikel 18

Zij, die lid van de vereniging willen worden dienen hiertoe een schriftelijke aanvraag in bij het bestuur. Gedurende het eerste jaar geldt dan het aspirant-lidmaatschap, wat daarna, zonder tegenbericht, overgaat in het definitieve lidmaatschap.

Artikel 19

Het bestuur heeft de bevoegdheid aanvragen af te wijzen zonder opgaaf van reden. Dit geldt ook de overgang van het aspirant-lidmaatschap naar het definitieve lidmaatschap van de vereniging.

Artikel 20

Bij toetreding als lid verbindt men zich voor het lopende verenigingsjaar.

Artikel 21

Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk drie maanden na binnenkomst, stelt de secretaris de leden op de hoogte van nieuwe aanmeldingen. Het (aspirant-)lidmaatschap gaat in, indien van de leden binnen vier weken na publicatie geen bezwaarschriften zijn ontvangen.

ENTREEGELD EN CONTRIBUTIE

Artikel 22

Eenmalig wordt entreegeld geheven. Het wordt vastgesteld door de algemene vergadering en is verschuldigd wanneer iemand als (aspirant-)lid is aangenomen. Bij opzegging van het lidmaatschap wordt het entreegeld niet terugbetaald.

Artikel 23

Ook de contributie wordt tijdens de algemene vergadering vastgesteld. De jaarlijkse contributie dient te worden voldaan voor uiterlijk 1 april van het verenigingsjaar, waarover zij is verschuldigd. Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap wordt (een deel van) de contributie niet gerestitueerd. Indien de contributie niet op tijd wordt voldaan kan deze worden ingevorderd, in welk geval de op de invordering vallende kosten (zie artikel 36 van dit huishoudelijke reglement) op de desbetreffende leden kan worden verhaald.

Artikel 24

Jeugdleden betalen de helft van zowel het entreegeld als de contributie.

Artikel 25

Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van contributie.

BEËINDIGING HUUROVEREENKOMST LIGPLAATS

Artikel 26

Opzegging van de gehuurde (jaar)ligplaats geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal drie maanden. De ligplaats is na schriftelijke opzegging - indien de ligplaats is verlaten - onmiddellijk voor de vereniging voor wederverhuur beschikbaar.

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 27

Bij beëindiging van het lidmaatschap – op verzoek van het lid zelf en voor zover bedoeld lid een ligplaats heeft gehuurd – wordt tevens de huurovereenkomst opgezegd. De opzegging wordt dan beschouwd als gedaan op eigen initiatief.

Artikel 28

 -

ROYEMENT (ontzetting uit het lidmaatschap)

Artikel 29

Royement van leden kan plaatsvinden

a       bij het niet nakomen van de geldende verplichtingen jegens de vereniging

b       bij het overtreden van de statuten of reglementen van de vereniging

c       bij het plegen van handelingen die in strijd zijn met de belangen van de vereniging of van de watersport in het algemeen.

Artikel 30

Royement kan op voorstel van het bestuur of van tenminste tien stemgerechtigde leden op een algemene vergadering worden uitgesproken. Het betrokken lid wordt tenminste vijf weken voor de algemene vergadering per aangetekende brief van het voorstel tot royement, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Betrokkene wordt tijdens de algemene vergadering in de gelegenheid gesteld zich te (doen) horen. In overeenstemming met de statuten zal het besluit tot royement door de algemene vergadering moeten worden genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. Onmiddellijk nadat door de algemene vergadering het royement is uitgesproken moet het betrokken lid de vergadering verlaten.

Artikel 31

In ernstige gevallen heeft het bestuur het recht een lid – hangende de formele wijze van handelen – met onmiddellijke ingang te schorsen. Een besluit tot schorsing wordt genomen tijdens een bestuursvergadering bij gewone meerderheid van stemmen. Het desbetreffende lid wordt bij aangetekende brief van de schorsing in kennis gesteld. Binnen drie maanden na uitspraak van een schorsingsbesluit kan dit tijdens een bestuursvergadering met gewone meerderheid van stemmen ongedaan worden gemaakt. Duurt de schorsing langer dan drie maanden, dan dient het bestuur een voorstel tot royement in bij de algemene vergadering.

Artikel 32

Bij het royement vervallen alle rechten, welke uit het lidmaatschap voortvloeien, maar ontslaat het betreffende lid niet tot het voldoen van achterstallige betalingen.

Artikel 33

Indien een huurder van een ligplaats in de haven als lid is geroyeerd, wordt tevens het huurcontract opgezegd, in overeenstemming met de bepalingen van het huishoudelijke reglement. Ook hier geldt de bepaling dat de opzegging wordt beschouwd als te zijn uitgegaan op eigen initiatief van de huurder.

Artikel 34

De huurder van een ligplaats in de haven wordt per aangetekende brief gewaarschuwd om binnen een bepaalde termijn, die tijdens het royement is vastgesteld zijn/haar boot te verwijderen.

DEKKING EXPLOITATIEKOSTEN

Artikel 35

Ter dekking van de exploitatiekosten van de jachthaven zal – op voordracht van het bestuur – door de leden tijdens de jaarlijks algemene vergadering een bedrag per m² worden bepaald.

Artikel 36

De huurder van een ligplaats in de haven is verplicht de daarmee gepaard gaande jaarlijkse exploitatiekosten te voldoen, zoals is bepaald in artikel 35 van dit huishoudelijke reglement. Deze betaling moet uiterlijk voor 1 april van het jaar waarover zij is verschuldigd plaatsvinden. Indien de huurder van een ligplaats niet binnen de gestelde termijn de exploitatiekosten voor zijn/haar ligplaats heeft voldaan, zal het bedrag worden verhoogd met een bedrag voor administratiekosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Hetzelfde bedrag voor administratiekosten zal tevens gelden voor alle andere achterstallige betalingen. Bij weigering van betaling zal de invordering langs gerechtelijke weg geschieden. De daarmee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de schuldenaar.

RECHTEN EN PLICHTEN

Artikel 37

  • Alle leden zijn bij het bestuur gerechtigd tot het indienen van voorstellen, klachten en anderszins; het bestuur is verplicht deze in behandeling te nemen en daarover zijn mening te kennen te geven.

b       De leden zijn verplicht adreswijzigingen, ook welke tijdelijk van aard zijn, binnen zeven dagen schriftelijk aan het secretariaat op te geven.

c       Boetes van bondswege vastgesteld en aan de leden opgelegd, moeten door die leden zelf worden betaald.         

d       Leden zijn verplicht de door hen aan de vereniging toegebrachte schade, zowel materieel als financieel, ontstaan door het toedoen van handelingen op eigen verantwoording, te vergoeden door het betalen van een bedrag, dat nader door het bestuur wordt vastgesteld.

e       De leden zijn verplicht zich te onthouden van daden of uitlatingen, welke in de ruimste zin van het woord afbreuk aan de vereniging kunnen doen.

HET BESTUUR

Artikel 38

Het bestuur behartigt de belangen van de vereniging en houdt toezicht op de juiste naleving van de statuten en overige reglementen. Het is bevoegd tot het nemen van maatregelen, die in het belang van de vereniging noodzakelijk zijn en is verplicht jaarlijks op de algemene vergadering hierover verantwoording af te leggen.

Artikel 39

Het bestuur bestaat uit personen van achttien jaar en ouder. Het aantal personen bedraagt tenminste vijf, waaronder een voorzitter, en secretaris en een penningmeester. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen.

Artikel 40

Bestuursleden worden tijdens de algemene vergadering gekozen voor de periode van drie jaar, voor het eerst op 23 maart 1978.

Artikel 41

Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste tien stemgerechtigde leden. Aan een kandidaatstelling kan een bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.

Artikel 42

Uiterlijk twee dagen voor de algemene vergadering dienen de kandidaatstellingen van de zijde van de leden bij het secretariaat zijn ingediend. Hiertoe is vereist een door de kandidaat getekende bereidverklaring met vermelding van de functie, dan wel de persoon tegen wie de betrokken zich kandidaat stelt, evenals een door tenminste tien stemgerechtigde leden getekend voorstel. De handtekeningen dienen vergezeld te zijn van de namen in blokletters. Zijn geen tegenkandidaten gesteld, dan wordt geen verkiezing gehouden en geldt de door het bestuur voorgestelde kandidaat als gekozen. Dit is de enkele kandidaatstelling.

Artikel 43

In zijn eerste bestuursvergadering na een verkiezing stelt het nieuw gekozen bestuur in onderling overleg voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan in het cluborgaan mededeling aan alle leden.

Artikel 44

Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem /haar opgedragen taak.

Artikel 45

Ieder bestuurslid treedt drie jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur aan de leden bekend gemaakt rooster. Aftredende bestuursleden zijn direct herkiesbaar.

Artikel 46

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijkse bestuur en treden éénmaal per drie jaren volgens het in artikel 45 van dit huishoudelijke reglement genoemde rooster van aftreden af, met dien verstande, dat nimmer de voorzitter en/of de secretaris en/of de penningmeester gelijktijdig kunnen aftreden. Het dagelijkse bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. De vertegenwoordingsbevoegdheid komt mede toe aan twee leden van het dagelijkse bestuur samen.

Artikel 47

 -

Artikel 48

Het bestuurslidmaatschap eindigt door: het beëindigen van het lidmaatschap; door het (tussentijds) bedanken als bestuurslid.

Artikel 49

Bij een tussentijdse bestuursvacature kan door het bestuur een plaatsvervanger worden aangewezen, die zitting heeft in het bestuur tot de eerstvolgende algemene vergadering die onmiddellijk door het bestuur kan worden voorgedragen. Het nieuwe bestuurslid zal aftreden volgens het rooster als zou zijn voorganger zijn afgetreden.

Artikel 50

De overdacht van bescheiden, gelden en eigendommen van de vereniging, berustend bij afgetreden bestuursleden, dient veertien dagen na aftreden plaats te vinden.

DE VOORZITTER

Artikel 51

De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging. Hij draagt zorg voor het naleven van de statuten en overige reglementen, regelingen en bepalingen.

Artikel 52

De voorzitter leidt alle vergaderingen van de vereniging. Hij stelt in overleg met het bestuur de agenda van alle vergaderingen vast en in overleg met het dagelijkse bestuur de data van de vergaderingen. Hij tekent met de samensteller de notulen van de vergadering, nadat deze zijn goedgekeurd.

Artikel 53

De voorzitter is niet gebonden een lid meer dan drie keer het woord te verlenen over hetzelfde onderwerp, tenzij op uitdrukkelijk verlangen van de vergadering. Hij kan een spreker het woord ontnemen, indien deze buiten de orde gaat. Hij is gerechtigd een lid, dat de orde verstoort het verder bijwonen van de vergadering te ontzeggen.

Artikel 54

De voorzitter kan na overleg met het bestuur de vergadering schorsen of verdagen.

Artikel 55

De voorzitter kan vergaderingen bijwonen van de ingestelde commissies, waarbij hij een adviserende stem heeft.

DE SECRETARIS

Artikel 56

De secretaris zorgt voor de correspondentie en houdt daarvan afschrift. Hij zorgt ervoor dat belangrijke stukken, die betrekking hebben op dat wat in een vergadering zal worden behandeld, in die vergadering aanwezig zijn en tijdig ter kennis komen van de betrokkenen.

Artikel 57

De secretaris zorgt voor het (laten) opmaken van de notulen van de algemene vergaderingen, evenals van de vergaderingen van het bestuur en/of dagelijks bestuur.

Artikel 58

De secretaris is verantwoordelijk voor het bijhouden van de leden- en ligplaatsenadministratie. Hij beheert het verenigingsarchief, dat alle op de vereniging betrekking hebbende stukken dient te bevatten.

Artikel 59

De secretaris draagt zorg voor het samenstellen van het jaarverslag. Hij zorgt ervoor dat bestuursbesluiten ter kennis van de leden worden gebracht.

DE PENNINGMEESTER

Artikel 60

De penningmeester beheert de financiën van de vereniging. Hij houdt daartoe nauwkeurig boek van alle ontvangsten en uitgaven en doet betalingen zoveel mogelijk door afschrijving per giro of bank of anders tegen kwitantie.

Artikel 61

Het geld moet worden geplaatst ten name van de vereniging . Voor het opnemen van gelden boven een bedrag van f 2500 (€ 1134,45) – hetzij van de bank, hetzij van de postrekening, worden de handtekeningen van de voorzitter en de secretaris vereist.

Artikel 62

De penningmeester is verantwoordelijk voor het invorderen van de contributie en andere baten.

Artikel 63

De penningmeester brengt tijdens de algemene vergadering door middel van een op overzichtelijke wijze samengestelde rekening van baten en lasten, verslag uit over de financiële situatie van de vereniging van het afgelopen verenigingsjaar en dient tegelijkertijd een in overleg met het bestuur gemaakte raming van inkomsten en uitgaven in voor het komende verenigingsjaar.

Artikel 64

De in artikel 63 van dit huishoudelijke reglement bedoelde rekening van baten en lasten behoort. Alvorens de algemene vergadering te worden voorgelegd, te zijn gecontroleerd door de kascommissie en goedgekeurd door het bestuur.

Artikel 65

Financiële verbintenissen met deden behoeven medeondertekening van de voorzitter en de secretaris.

Artikel 66

Van het financiële gedeelte van de vereniging zal de penningmeester archief bijhouden en dat in zijn beheer houden.

Artikel 67

Het bestuur is bevoegd te allen tijde ter controle de openlegging van de boeken van de penningmeester te vorderen en de stand van zaken van de kas op te nemen.

COMMISSIES

Artikel 68

De algemene vergadering kan uitsluitend commissies benoemen ter ondersteuning van het bestuur in bepaalde zaken.

Artikel 69

Het bestuur is gerechtigd om – als de situatie daarom vraagt en vooruitlopend op de benoeming zoals in artikel 68 is bedoeld – tussentijds een commissie te installeren.

Artikel 70

Denkbaar zijn onder meer de navolgende commissies: evenementencommissie, havenbeheer, kascontrolecommissie, clubhuiscommissie, redactiecommissie.

Artikel 71

Indien een commissie een reglement opstelt, behoeft zij daarvoor de goedkeuring van het bestuur. Een dergelijk reglement wordt vervolgens aan de algemene vergadering voorgelegd.

Artikel 72

In iedere commissie, met uitzondering van de kascontrolecommissie, heeft een lid van het bestuur zitting. De commissie kiest zelf haar voorzitter, bij voorkeur het afgevaardigde bestuurslid.

Artikel 73

De commissies bestaan uit een oneven aantal personen, die de leeftijd van achttien  jaar hebben bereikt.

Artikel 74

De commissies werken geheel zelfstandig, maar zijn gehouden belangrijke besluiten en bepalingen aan het bestuur ter goedkeuring voor te leggen, zoals de jaarlijks bij het bestuur in te dienen begroting.

Artikel 75

Bij onderwerpen die voor meerdere commissies van belang kunnen zijn, vindt allereerst vooroverleg met die commissies plaats voordat een definitieve beslissing wordt genomen. Bij geschillen wordt een en ader aan het bestuur voor gelegd.

KASCONTROLECOMMISSIE

Artikel 76

De kascontrolecommissie, waarin geen bestuursleden zitting mogen hebben, bestaat uit ten minste twee en bij voorkeur uit drie stemgerechtigde leden, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.

Artikel 77

Telkens treedt op de algemene jaarvergadering een lid volgens een op te maken rooster van aftreden af en is aansluitend slechts éénmaal voor een periode van drie jaar herkiesbaar. Zodoende kan een lid van de kascontrolecommissie ten hoogste zes achtereenvolgende jaren deel uitmaken van deze commissie.

Artikel 78

De kascontrolecommissie zal ten minste éénmaal per verenigingsjaar de boekhouding van de penningmeester controleren en binnen veertien dagen na het tussentijds aftreden van de penningmeester.

Artikel 79

Op verzoek van het bestuur kan eveneens incidenteel controle op een door haar gewenst tijdstip plaatsvinden.

Artikel 80

Bij akkoordbevinding van de boeken worden deze door de commissie voor akkoord getekend. Zij brengt van haar bevindingen schriftelijk verslag uit aan het bestuur, welk verslag op de eerstvolgende algemene vergadering ter kennis van de leden wordt gebracht. Goedkeuring van het verslag van de kascontrolecommissie door de algemene vergadering strekt het bestuur tot décharge.

Artikel 81

Na een tussentijdse controle kan de kascommissie aanbevelingen doen aan het bestuur en maakt deze eveneens bekend aan de leden van de vereniging.

Artikel 82

Het bestuur zal de leden en de kascontrolecommissie ervan verwittigen of de aanbevelingen, al dan niet volledig, zijn overgenomen.

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 83

Bestuursvergaderingen worden gehouden

  • zoveel mogelijk maandelijks, maar tenminste acht keer per verenigingsjaar
  • op verzoek van de voorzitter
  • op verzoek van tenminste drie bestuursleden
  • op verzoek van tenminste tien stemgerechtigde leden.

Artikel 84

De onder de leden e en d van artikel 83 van dit huishoudelijke reglement genoemden zijn verplicht bij het in te dienen verzoek schriftelijk de te behandelen onderwerpen op te geven.

Aan een onder de leden c en d van eerdergenoemd artikel 83 bedoeld verzoek, dient door het bestuur binnen tien dagen gevolg te worden gegeven.

Artikel 85

De vergaderingen zijn van kracht wanneer meer dan de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.

Artikel 86

Oproepingen voor een bestuursvergadering moeten ten minste zeven dagen tevoren in het bezit zijn van de bestuursleden. Aan deze oproeping moet toegevoegd zijn:

e       notulen van de vorige bestuursvergadering

f        agenda voor de te houden bestuursvergadering

g       eventuele stukken, die nodig zijn om te komen tot een goede besluitvorming.

Artikel 87

Bestuursvergaderingen worden in het cluborgaan vermeld.

Artikel 88

Van de tijdens de bestuursvergaderingen besproken onderwerpen worden notulen opgemaakt, die de eerstvolgende bestuursvergadering worden aangeboden en na goedkeuring door het bestuur door de voorzitter en secretaris of diens plaatsvervanger(s) worden ondertekend.

Artikel 89

Alle bestuursbesluiten worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 90

Bestuursbesluiten worden door middel van het cluborgaan aan de leden van de vereniging bekend gemaakt.

Artikel 91

Tijdens de bestuursvergaderingen zorgt de secretaris voor de aanwezigheid van de vigerende statuten en overige reglementen.

VERGADERINGEN DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 92

Vergaderingen van het dagelijkse bestuur worden naar behoefte gehouden en zijn van kracht, wanneer ten minste twee leden aanwezig zijn.

Artikel 93

Het dagelijkse bestuur behandelt die zaken, die geen uitstel gedogen, en ook zaken die door het bestuur worden opgedragen.

Artikel 94

Het dagelijkse bestuur deelt haar besluiten ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mee.

Artikel 95

Van de tijdens de vergaderingen van het dagelijkse bestuur besproken onderwerpen worden tenminste besluitenlijsten gemaakt en doorgegeven aan het bestuur.

BESLUITVORMING BESTUUR

Artikel 96

Het door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na  het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt er een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 97

Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wensen.

Artikel 98

Een stemming over personen geschiedt schriftelijk; over zaken kan mondeling worden gestemd.

VERGADERINGEN COMMISSIES

Artikel 99

De commissievergaderingen worden naar behoefte gehouden en zijn van kracht, indien ten minste de helft van het aantal commissieleden aanwezig is.

Artikel 100

Elke commissie behandelt zaken, waarvoor haar opdracht is verleend.

Artikel 101

Iedere commissie benoemt een notulist, die van elke vergadering van de commissie tenminste een besluitenlijst opmaakt, waarvan een afschrift ter kennisneming aan het bestuur wordt gezonden.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 102

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten zijn opgedragen.

Artikel 103

Algemene vergaderingen kunnen worden onderscheiden in

h       Jaarvergaderingen

i         Overige ‘normale’ algemene vergaderingen

j         Buitengewone algemene vergaderingen

Het bestuur stelt de data voor die vergaderingen vast, waarvan de leden – als vooraankondiging – ten minste zes weken tevoren schriftelijk in kennis moeten worden gesteld, met uitzondering van die algemene vergaderingen zoals genoemd in de artikelen 105 en 106 van dit huishoudelijke reglement.

Artikel 104

De jaarlijkse algemene vergadering, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten, wordt bij voorkeur gehouden in januari of februari. Gewone vergaderingen worden gehouden zo vaak dit door het bestuur nodig wordt geacht.

Artikel 105

Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering of drie bestuursleden, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een buitengewone vergadering. De aanvragers zijn verplicht bij een dergelijk verzoek de te behandelen onderwerpen aan het bestuur op te geven.

Artikel 106

Indien aan een dergelijk verzoek niet binnen veertien dagen is voldaan en de vergadering niet binnen vier weken na indiening van het verzoek is gehouden, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan door middel van een persoonlijke convocatie. De vergadering voorziet in dit geval zelf in het voorzitterschap en het secretariaat. Besluiten op deze vergadering genomen zijn bindend voor de vereniging, indien ten minste driekwart van de leden van de vereniging aanwezig is en de voorstellen met een meerderheid van tweederde van het aantal aanwezige stemgerechtigde leden zijn aangenomen.

Artikel 107

Na bekendmaking van de datum van de algemene vergadering dient uiterlijk zeven dagen daaraan voorafgaande een oproep in het cluborgaan te verschijnen of door middel van een schriftelijke kennisgeving aan alle leden de oproep bekend te maken, dat onder gelijktijdige vermelding van de agenda.

Artikel 108

De agenda van de algemene jaarvergadering moet tenminste bevatten

k       Notulen van de vorige algemene vergadering

l         Ingekomen stukken

m      Jaarverslag secretaris

n       Jaarverslagen van de commissies

o       Jaarverslag van de penningmeester

p       Verslag van de kascontrolecommissie

q       Verkiezing van het bestuur

r        Verkiezing van de kascontrolecommissie

s       Vaststelling entreegeld, contributie,

t        evenals de tarieven ter dekking van de jachthaven

u       Rondvraag

Artikel 109

Ieder lid heeft het recht om in overleg met het bestuur voorstellen op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen. Deze voorstellen moeten ten minste drie weken van tevoren schriftelijk worden ingediend. Voorstellen staande de vergadering kunnen door het bestguur worden overgenomen met dien verstande, dat voorstellen met financiële consequenties op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering dienen te worden geplaatst.

Artikel 110

In overeenstemming met artikel 14 van de statuten hebben toegang tot de algemene vergadering de leden, de personen die deel uitmaken van het orgaan van de vereniging, evenals daartoe door de algemene vergadering uitgenodigde personen. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de gewone (aspirant-)leden, ereleden en leden van verdienste.

Artikel 111

Bij elke algemene vergadering tekenen de leden, evenals overige tot de algemene vergadering toegelaten personen, voordat de algemene vergadering begint, een presentielijst. Tijdens de vergadering wordt daarvoor geen gelegenheid meer gegeven. Indien bij volmacht wordt gestemd, dient de naam van de volmachtgever ook op de presentielijst te worden opgetekend met vermelding van de naam van de gevolmachtigde. Deze presentielijst wordt door de secretaris in het verenigingsarchief bewaard. Alleen de leden, die de presentielijst hebben getekend, zijn bevoegd aan de te houden stemmingen deel te nemen.

Artikel 112

De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of diens plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf daarin.

Artikel 113

Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden in het cluborgaan gepubliceerd of op andere wijze ter kennis van de leden gebracht. De notulen worden tijdens de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld.

Artikel 114

Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem. Iedere stemgerechtigde is bevoegd zijn/haar stem door een schriftelijk daartoe gemachtigde andere stemgerechtigde te doen uitbrengen. Dit is het zogenaamde per volmacht stemmen. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gemachtigde optreden. De getekende volmacht dient bij de aanvang van de vergadering bij het bestuur te worden ingeleverd.

Artikel 115

Een lid heeft stemrecht over zaken, die hem/haar, echtgen(o)t(e) of een van zijn bloed- of aanverwanten in de eerste of tweede graad (ouders, kinderen, grootouders, broers en/of zusters, kleinkinderen van belanghebbende) betreffen.

Artikel 116

Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij in de statuten, dan wel in het huishoudelijke reglement een bijzondere meerderheid is voorgeschreven.

Artikel 117

Over personen wordt schriftelijk en over zaken mag mondeling worden gestemd. Bij het staken van de stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Indien de stemming over personen geen volstrekte meerderheid (de helft van de aanwezige stemgerechtigde leden plus één) geeft, heeft een tweede vrije stemming plaats, daarna zonodig herstemming tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij deze herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij die herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

Artikel 118

Indien iemand niet in herstemming wil komen, vindt een nieuwe vrije stemming plaats; indien een gekozene alsnog voor de benoeming bedankt, moet eveneens een nieuwe vrije stemming plaats hebben, tenzij er slechts één kandidaat overblijft. In dat geval wordt betrokkene bij enkele kandidaatstelling gekozen.

Artikel 119

Voor de schriftelijke stemming tijdens een algemene vergadering benoemt de voorzitter een stembureau, bestaande uit drie leden, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en geen deel uitmaken van het bestuur. Dat stembureau wordt belast met de vaststelling van het stemresultaat en met de bekendmaking van de uitslag der stemming.

Artikel 120

Alvorens de stembiljetten te openen en de uitslag bekend te maken, dient het stembureau zich ervan te overtuigen, dat het aantal ingeleverde stembiljetten (in casu de door het bestuur via het stembureau verstrekte stembiljetten) gelijk is aan dat van het aantal aanwezige stemgerechtigden en de presentielijst getekend hebbende leden.

Artikel 121

Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten

  • die blanco zijn

b       die zijn ondertekend

c       die onleesbaar zijn

d       die een persoon niet duidelijk aanwijzen

e       die de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is

f        die voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten

g       die meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld

h       die niet door het bestuur zijn verstrekt.

Artikel 122

Stemmen uitgebracht door middel van stembiljetten, die van onwaarde zijn, worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht en worden dus afgetrokken van het aantal der ingeleverde stembiljetten.

Artikel 123

Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is diens oordeel over de inhoud van het genomen besluit eveneens beslissend.

Artikel 124

Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats. Deze nieuwe stemming vindt plaats wanneer de meerderheid van de algemene vergadering dit verlangt of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, minimaal één stemgerechtigde dit kenbaar maakt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 125

Over alle voorstellen wordt gestemd naar volgorde van indiening, tenzij de voorzitter van mening is, dat een later ingediend voorstel van verdere strekking is dan een vorig, in welk geval het voorstel met de verste strekking het eerst in stemming wordt gebracht.

Artikel 126

Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.

Artikel 127

Elke volgens de bestaande bepalingen uitgeschreven vergadering is bevoegd besluiten te nemen, ongeacht het aantal aanwezige leden, met inachtneming van het gestelde in artikel 17 van de statuten.

Artikel 128

De leden berusten in de besluiten die door de algemene vergadering zijn genomen.

ZELFWERKZAAMHEID

Artikel 129

Ter ondersteuning van de activiteiten van vooral het havenbeheer en clubhuisactiviteiten kan het bestuur gebruik maken van een zelfwerkzaamheidregeling voor leden van de vereniging die een ligplaats in de haven hebben.

Artikel 130

De leden die daarvoor in aanmerking komen, worden via het cluborgaan opgeroepen met gelijktijdige vermelding van datum en tijdstip waarop betrokken zich dient te melden.

Leden worden een aantal keren per jaar opgeroepen waarbij het aantal keren wordt bepaald door het per steiger, zoveel als mogelijk in alfabetische volgorde (steigerletters), benaderen van de benodigde boxhuurders.

Artikel 131

Er wordt een aanwezigheidsregistratie bijgehouden, waarop de leden zelf hun aanwezigheid via een paraaf of handtekening dienen te bevestigen.

Artikel 132

  • Indien een lid geen dispensatie van het bestuur heeft gekregen, dan wel niet tijdig en met redenen omkleed zich afmeldt en vervolgens niet verschijnt als in artikel 130 van dit huishoudelijke reglement bedoeld, wordt per keer het liggeld van het volgende stallingsjaar met een door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur bedrag verhoogd.

b       Indien een lid geen dispensatie van het bestuur heeft gekregen en drie achtereenvolgende keren niet verschijnt voor deelnamen aan zelfwerkzaamheid zonder zich tijdig en met redenen omkleed af te melden, kan het bestuur de algemene vergadering voorstellen dat lid te royeren.

Artikel 133

In overleg met het bestuur kan betrokkene op een andere dan de oorspronkelijke dag zijn/haar beurt in het kader van deze regeling vervullen. Tevens is het toegestaan – met medeweten van het bestuur – om een vervanger van de opgeroepene aan deze regeling te laten deelnemen.

Artikel 134

De aan- en afwezigheid kan door het bestuur op het havenmededelingenbord worden vermeld.

WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJKE REGLEMENT

Artikel 135

Het huishoudelijke reglement kan slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe wordt opgeroepen met de mededeling, dat daar wijziging van het huishoudelijke reglement zal worden voorgesteld.

Artikel 136

Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijzigen van het huishoudelijke reglement hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging(en) woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waartop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.

Artikel 137

Een besluit tot wijzigen van het huishoudelijke reglement behoeft tenminste tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 138

Het besluit van de algemene vergadering wordt in het eert uitkomende cluborgaan gepubliceerd.

Artikel 139

De wijziging van het huishoudelijke reglement treedt onmiddellijk na aanneming door de algemene vergadering in werking. De gewijzigde bepalingen zullen op hetzelfde moment buiten werking treden.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 140

Indien er verschil van mening bestaat over de strekking of uitleg van enig artikel in statuten of reglement wordt hierover zowel op bestuursvergaderingen als op algemene vergaderingen door stemming beslist.

Artikel 141

Het bestuur noch de vereniging kan aansprakelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging van privé eigendommen en voor persoonlijke ongevallen.

Artikel 142

Het bestuur kan voor haar leden een onderscheidingsteken kiezen, dat bij officiële gelegenheden kan worden gedragen.

Artikel 143

Periodiek wordt een cluborgaan uitgegeven, waarin onder meer worden opgenomen alle bestuursbesluiten, waarvan de bekendmaking wenselijk wordt geacht en verder alle mededelingen, die het bestuur en/of de commissies voor de leden van belang acht.

Artikel 144

Indien in dit orgaan oproepingen voor leden zijn opgenomen, wordt verondersteld geacht dat van deze oproepingen kennis is genomen. Een lid kan zich bij enig verzuim nooit beroepen op het niet ontvangen hebben van een oproeping via het cluborgaan, omdat betrokkene verplicht is bij het niet ontvangen van het cluborgaan onmiddellijk de daartoe aangewezen functionaris hiervan te verwittigen, die betrokkene alsnog een exemplaar van het desbetreffende cluborgaan verstrekt, dan wel betrokkene van een eventuele oproeping in kennis kan stellen.

Artikel 145

Ieder lid wordt geacht naast de bepalingen van de statuten, ook die van het huishoudelijke reglement, evenals overige reglementen en alle wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen te kennen.

Artikel 146

Het toezicht op de naleving en de uitvoering van de bepalingen van dit reglement berust bij het bestuur.

Artikel 147

In alle gevallen, waarin het huishoudelijke reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 148

Dit herzien reglement treedt in werking op 24 maart 2017.

---

 

Aangesloten bij

Verbond Nederlandse Motorbootsport

VNM

Bezoekadres

Watersportvereniging Leidschendam e.o. 

Rietpolderweg 12

2266 BM Leidschendam

Nederland

Locatie