Geschiedenis 1999-2005


Het laatste jaar van de 20e eeuw breekt aan, 1999.
In dit jaar komt voor een groot gedeelte de nieuwe stroomvoorziening op de steigers gereed. De uitvoerende werkzaamheden hiervoor worden uitgevoerd door een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Geconstateerd wordt dat de staat van het clubhuis bedroevend is. In de eerste ‘Overstag‘ schrijft voorzitter Martin Stuit in de rubriek De Voorzitter Spreekt!. zijn laatste zieleroerselen over onze vereniging. De wachtlijst telt nu 93 namen. In dit jaar wordt de Technische Commissie weer ingesteld. Tijdens de Algemene Vergadering wordt Loek van der Putten gekozen tot nieuwe voorzitter. Onder andere vanwege gewijzigde werkomstandigheden stelt Martin Stuit zich niet herkiesbaar. Om gezondheidsredenen treedt Aad Kloosterman af als havenmeester. Voor hem in de plaats komt een viermanschap waaronder Jan Sanders. Hij zal de groep havenmeesters vertegenwoordigen in het bestuur. 
Bij de Rabobank ontstaan problemen met de verwerking van de afschrijvingen voor de boxhuren. Duizenden guldens worden teveel van de diverse bankrekeningen afgeschreven. Mede naar aanleiding van het hoge aantal gegadigden voor een ligplaats en een bezettingsgraad van 100% van de jachthaven wordt een ledenstop ingesteld. Dit jaar kende de wachtlijst een bestand van gemiddeld 90 kandidaten.

2000 is het eerste jaar van de nieuwe eeuw. Al onze elektronische apparatuur bleek millenniumproef te zijn, zodat de werkzaamheden van de penningmeester en secretaris normaal doorgang konden vinden. In dit jaar is goed te zien dat het digitale tijdperk ook heeft toegeslagen in de lay out van ‘Overstag‘. De eerste digitale foto‘s kunnen in het blad bewonderd worden.
Uit een rapport van deskundigen is gebleken dat het clubgebouw dringend aan vervanging toe is. De Algemene Vergadering neemt een voorstel tot nieuwbouw met grote meerderheid van stemmen aan. Een voorbereidings-commissie nieuwbouw wordt samengesteld. Jan Sanders stapt om per-soonlijke redenen op als havenmeester. Joost van ‘t Noordende wordt als bestuurslid gekozen. Hij zal de havenmeesters vertegenwoordigen in het bestuur. Vanwege drukke werkzaamheden treedt Wim Verschuur af als algemeen bestuurslid. Nieuwe software voor de verenigingsadministratie wordt aangeschaft  
Op 9 oktober overlijdt op 76 jarige leeftijd Paul Bordewijk, de allereerste havenmeester van onze vereniging. Van de hand van zijn echtgenote Sonja verschijnt in de laatse ‘Overstag‘ van het jaar een indrukwekkend afscheid. Op 28 november overlijdt Joop Haneveld, lid van de technische commissie en coördinator van het project “energie op de steigers“. Ook hij is een van de leden van het eerste uur. Hij werd lid op 22 augustus 1978. 
Op 31 december telt de wachtlijst 50!!! namen.

2001 vangt aan. De voorbereidingscommissie nieuwbouw heeft een overzicht gemaakt van haar vorderingen . De walkanten van de haven worden gerenoveerd.  De wachtlijst is geslonken  tot 40 kandidaten. De ledenstop wordt opgeheven. Uit onderzoek is gebleken dat de oude fundatie van het clubhuis niet gebruikt kan worden. Bij nieuwbouw zal een nieuwe fundatie moeten komen. Op de Algemene Vergadering worden uitgebreid de plannen van de voorbereidingscommissie nieuwbouw gepresenteerd en besproken en wordt medegedeeld dat er een onderzoek is gestart naar de financiële mogelijkheden voor het plegen van nieuwbouw.  De vergadering stemt in met voortgang van het project. 
Om te voldoen aan de milieueisen wordt het wegdek van het parkeerterrein opnieuw geasfalteerd (vloeistofdicht). De door de overheid gestelde milieueisen gaan bij de vereniging een steeds grotere rol spelen. Omdat in 2003 de vereniging 25 jaar bestaat, wordt een jubileumcommissie ingesteld. De door de leden aangevraagde werkplaats en/of knutselruimte wordt gerealiseerd. Aan het einde van het jaar is de toestand van het clubhuis zorgelijk. Naar aanleiding van het doorzakken van de vloer in het damestoilet in het clubgebouw is een portocabin  aangeschaft om voldoende toiletruimte te hebben.
De wachtlijst is weer gegroeid tot 65 kandidaten voor een ligplaats in onze o zo mooie haven.Ingaande 1 januari 2002 wordt er wederom een ledenstop ingesteld, omdat de ledenlijst weer behoorlijke afmetingen begint te vertonen. De ‘Overstag‘ is met ingang van dit jaar gedigitaliseerd. Dit houdt in dat het letterlijk knippen en plakken door Riet Jongejan en haar mensen van de baan is. De gehele lay out van ons clubblad wordt in een digitaal bestand opgemaakt, voor de kenners ms-word, en op Cd-rom aangeboden aan de drukker. Het resultaat is dat ons clubblad een meer professionele uitstraling heeft gekregen. In zijn eigen rubriek schrijft de voorzitter dat hij zich stoort aan leden die verkondigen dat voor hen de nieuwbouw niet nodig is. Met de voorbereidingen daarvan loopt het moeizaam. De constructietekeningen zijn dan wel klaar en de bouwplannen  ingediend bij de gemeente,toch is er een kink in de kabel. De verwachting dat we in 2003 zouden gaan bouwen wordt geen bewaarheid. Door  allerlei vertragingen, zoals in het goedkeuren van de bouwplannen door gemeente en andere overheden wordt nu de verwach-ting uitgesproken dat we pas in 2004 kunnen gaan bouwen. Tijdens de Algemene Vergadering treedt Ruud Links af als 2e secretaris. Als bestuurslid wordt Eric Westhoek gekozen. Eric gaat de functie van 2e penningmeester vervullen.
Op eigen verzoek stopt Joost van ‘t Noordende begin september als havenmeester en bestuurslid. Naar aanleiding van plaatsgevonden incidenten heeft het bestuur het besluit genomen het lidmaatschap van een lid op te zeggen en wel per 1 januari 2003. Het betrokken lid heeft tegen dit bestuursbesluit een kort geding aangespannen.

2003 is een kroonjaar. De vereniging bestaat 25 jaar. De maand januari is een drukke maand. Op 5 januari wordt de traditionele nieuwjaarsreceptie gehouden in het (nog overeind staande) clubhuis. Op 7 januari dient het kort geding dat een op dat moment ex lid heeft aangespannen tegen de vereniging. Hij is het niet eens met de opzegging van zijn lidmaatschap door de vereniging. Op 15 januari wordt door de rechter in deze zaak vonnis gewezen en worden de vorderingen van het ex lid afgewezen. Het ex lid gaat vervolgens tegen het vonnis in hoger beroep bij het Gerechtshof. Op 16 januari wordt een extra Algemene Vergadering gehouden. In deze verga-dering vraagt het bestuur een stemming over haar voorstel om over te gaan tot de bouw van een nieuw clubhuis. De totaalkosten bedragen € 675.000,- Nadat het voorstel is toegelicht door Joop Steinebach en voorzitter Loek van der Putten, ontstaat een langdurige, maar levendige discussie tussen aanwezige leden en bestuur. Aan het eind van deze discussie wordt er via stembriefjes gestemd. Na telling blijkt dat er 139 geldige stemmen zijn uitgebracht; 106 stemmen voor, 29 stemmen tegen en 4 stemmen waren blanco. 

De eerste jubileumactiviteit wordt op 27 mei gehouden. Een vaartocht met gehandicapte kinderen van het kinderdagcentrum ‘De Zonnehof‘ in Voorburg. De reis gaat naar de Avifauna in Alphen a/d Rijn. Voor de kinderen en hun begeleiders is het een onvergetelijke dag geworden.

De begeleiders van de WSVL&O

Besloten wordt om het verenigingsjubileum tegelijkertijd met de officiële opening van het nieuwe clubhuis te houden. 
Eric Westhoek treedt vanwege drukke werkzaamheden af als 2e penningmeester. Besloten wordt de vacature voor de functie van voorzitter commissie havenbeheer voorlopig niet in te vullen. Tot een nader te bepalen datum zal Loek van der Putten het havenbeheer onder zich nemen. Twee royementen worden door de Algemene Vergadering uitgesproken.  
In de 2e helft van 2003 wordt de laatste mosselavond gehouden in het oude clubhuis. De voorlopige aanvraag bouwvergunning wordt door de gemeente Leidschendam/Voorburg goedgekeurd. Dit heeft wel geleid tot enkele aanpassingen in het ontwerp. Het bestuur heeft de architect de opdracht gegeven om het definitieve bestek te schrijven en ter goedkeurig aan de gemeen aan te bieden. De benodigde milieuvergunningen worden aangevraagd. In zijn laatste artikel in 2003 spreekt de voorzitter de verwachting uit dat, gelet op de planning voor de sloop en de nieuwbouw, in de derde week van januari 2004 wordt aangevangen met de werkzaam-heden en dat het nieuwe clubhuis half juli 2004 wordt opgeleverd. 

De clubactiviteiten in 2004 starten op 4 januari met, voor de laatste keer in het oude clubhuis, de nieuwsjaarsreceptie.
Ook wordt dit jaar aangevangen met de renovatie van de steigers. I.v.m. de komende nieuwbouw worden er door de evenementencommissie voorlopig geen kaartavonden en andere evenementen georganiseerd. Wel is er nog op 5 en 6 juni een voorjaarstoertocht. De verwachting dat we in januari met de sloopactiviteiten zouden aanvangen wordt geen bewaarheid. De sloopvergunning wordt ons pas in februari 2004 verleend. Het wachten is nu op de milieu en bouwvergunningen door de gemeente. 

Op de Algemene Ledenvergadering (ook nog in het oude clubhuis) komt naar voren dat door gewijzigde milieuwetgeving een revisie van de huidige milieuvergunning noodzakelijk is. Dit houdt een verdere vertraging in van ongeveer 3 maanden. Het bestuur ondergaat een wijziging. Huug Peters sinds jaren (11!) de nummer 1 en trekker van de surfafdeling vindt het tijd om plaats te maken voor ‘vers bloed‘.  Vanwege zijn grote verdiensten voor de vereniging wordt hij benoemd tot erelid. Het bestuur stelt verder voor Nienke van Velzen en Ed van Veen te benoemen tot bestuurslid. Het voorstel wordt unaniem aangenomen. Nienke gaat de honneurs voor de surfafdeling waarnemen en Ed  wordt de voortrekker  van de Technische Commissie. Ondanks de aankondiging dat er voorlopig geen evenementen worden georganiseerd, komt er toch nog een ‘Captains‘s Dinner‘ met na afloop ‘een laatste feestje met muziek‘ in het oude clubhuis. Een passend afscheid. Hierna is het clubhuis met ingang van 23 mei gesloten. 
In  september wordt aangevangen met de sloop van het clubhuis. En wordt het terrein bouwrijp gemaakt.In november wordt het bouwcontract ondertekend. De aannemer is Elion&Pajkrt.
Op 29 november wordt de eerste paal geslagen. En vangt de nieuwbouw aan.Het gemis van een clubgebouw doet zich danig voelen. Was het in de weekeinden een gezellige drukke boel op de haven; het is nu gewoon stil te noemen, ondanks dat in ‘Het Hok‘ een koffieautomaat aanwezig is. Het niet kunnen kopen van een broodje bal in de kantine doet zich aardig voelen. De evenementencommissie organiseert een kerstklaverjas en jokeravond. Hiervoor wordt uitgeweken naar het clubgebouw van onze gastvrije buur Roeivereniging Rijnland. Tegen elke verwachting in doet het gerechtshof uitspraak (arrest) in de hoger beroepzaak, aangespannen door een ex lid. Ook nu wordt de vereniging in het gelijk gesteld.

En dan breekt 2005 aan. Na 2003 mag ook 2005 een kroonjaar genoemd worden. De vereniging krijgt een fonkelnieuw clubhuis.
Ondanks mist, regen en vorst gaat de bouw van het clubhuis gestadig door. Vanuit de vereniging wordt de bouw begeleidt door Peter van der Klugt en Frans van der Velden.Vanwege het gemis van clubonderkomen wordt voor de nieuwjaarsreceptie en de Algemene Vergadering uitgeweken naar Megaplaza Starlight te Amsterdam.
Het zal nog tot juni duren voordat het gebouw door de aannemer wordt opgeleverd.

Op 17 juni wordt het gebouw opgeleverd. De inrichting van het gebouw vangt aan. Een meer dan behoorlijke klus. Maar door enthousiaste clubleden wordt ook dit geklaard.Tekstuele verantwoording bij de huidige voorzitter André van Velzen (2012)
Teksten aangeleverd door toenmalige redactie Overstad (Riet Jongejan 2012)

 

 vereniging

 

 

Aangesloten bij

Verbond Nederlandse Motorbootsport

VNM

Bezoekadres

Watersportvereniging Leidschendam e.o. 

Rietpolderweg 12

2266 BM Leidschendam

Nederland

Locatie