Geschiedenis 1986-1998


In een open brief  feliciteer t M.(Rinus) Scheele het bestuur met de bereikte resultaten. Rinus, zoals Joop Steinebach het verwoordt een van de kwartiermakers van onze vereniging, was verhinderd bij de opening van de jachthaven. Leuk om te lezen is het stukje van Toon Hofman over het proefhellen.Tot zover het jaar 1986. Een jaar waarin een mijlpaal werd bereikt. Het in gebruik nemen van een eigen verenigingsjachthaven. Nu het clubhuis nog!
1987 is een aanmerkelijk rustiger jaar dan het vorige. Het is als het ware op adem komen. De redactie van ‘Overstag‘ heeft het wel wat drukker. Want, ten behoeve van de drukker, is besloten  ons clubblad  één of tweemaal extra te laten uitkomen. ‘Overstag‘ komt dit jaar 7 maal uit. De ‘Overstag‘ is uitgegroeid tot een lezenswaardige periodiek met vaste rubrieken zoals, van de redactie, de voorzitter spreekt, uit het logboek van de havenmeester, voor u gelezen, kombuispraat met leuke recepten, surfnieuws etc.. Ook worden reisverhalen en technische onderwerpen opgenomen. In 1987 worden de steigers van elektriciteit voorzien. In de ‘Overstag‘ wordt medegedeeld dat de elektriciteit er uitsluitend is om een accu op te laden, gaatjes te boren en ten behoeve van kleine reparaties. De vereniging doet mee aan de grote clubactie.  De naam havencommissie wordt veranderd in technische commissie. Het bestuur en de technische commissie gaan hun volle aandacht richten op het realiseren van een clubaccommodatie, lees clubhuis. Ad Spek opent officieel zijn bedrijf. Het bestuur overweegt maatregelen te nemen met de financiële consequenties, gelet op de geringe animo om vrijwillig te werken in de haven. De evenementencommissie houdt op vrijdag 27  haar eerste kaartavond in de Schuitejager (de voormalige Tengrowerf). In april worden de boten weer in het water gelaten en in oktober weer op de kant gezet. Ten behoeve van haven en hellingwerkzaamheden is door de vereniging een ponton en een tractor aangeschaft, alsmede een drijvend havenkantoor. Ook kan men lezen wat de zeemansuitdrukking ‘opvijgen‘ wil zeggen. De havenbezetting is 90%. De voorzitter spreekt o.a. over het clubgebouw. Een clubgebouw staat bovenaan het verlanglijstje. Er wordt gewerkt aan een tussenoplossing, nl een onderkomen voor een aantal jaren.  Van de aangekochte (nog niet gemonteerde) kantoorruimte, gaat men uit dat deze 5 jaar te gebruiken is. In die 5 jaar wil men een reserve opbouwen om een definitieve accommodatie te kunnen opzetten. Aan de provincie is toestemming gevraagd het tijdelijke verenigingsgebouw te mogen plaatsen. Bij de gemeente Zoeterwoude is een bouwvergunning aangevraagd. Joop Steinebach schrijft over havenbezetting o.a.: ‘Het ziet er naar uit dat in de toekomst 100% bezetting van de haven niet gehaald wordt. We kunnen tevreden zijn met het huidige evenwicht in vraag en aanbod. Beter zou het nog zijn als we een kleine haven wachtlijst hadden. Wie weet, misschien in de toekomst‘. Joop is op zijn wenken bediend. Wij hebben al een wachtlijst gehad met 90 gegadigden. Het afvalprobleem op de haven wordt aangekaart door havenmeester Paul Bordewijk. Zes gedragsregels worden gepresenteerd. In de 7e en laatste uitgaven van ‘Overstag‘ in 1987 vermeldt de redactie dat het gerucht de ronde doet dat de hellingploeg, bestaande uit eigen leden, voor haar werk zou zijn betaald. Pure onzin en in zijn rubriek maakt de voorzitter zich daar terecht boos om. De uitnodiging en agenda voor de Algemene Vergadering op 26 februari 1988 zijn ook opgenomen in deze laatste uitgave. De vergadering wordt weer gehouden in gebouw ‘De Witte Kaktoe‘ te Leidschendam. De naam van het gebouw lezende, vragen wij ons af of dit weer een naamsverandering is. In de jaargangen die wij voor u gelezen hebben, zeg maar gerust uitgeplozen, zijn we de namen Kaketoe en Kakatoe al tegengekomen. Witte Kaktoe, wat voor een vogel zou dat zijn?

In 1988 komt de eerste ‘Overstag‘ in februari uit. Er zullen er nog vijf volgen. In de eerste uitgave schrijft de voorzitter in zijn rubriek dat de vereniging het jaar op een prettige manier is begonnen met de nieuwjaarsreceptie (gehouden in het recreatie en conferentieoord ‘De Korte Vliet‘). Verder spreekt hij de hoop uit de volgende receptie in ons eigen clubhuis te kunnen houden. Niet een tijdelijke clubruimte, maar een definitieve. Voor de demontage en montage zal gebruik gemaakt worden van een professioneel aannemersbedrijf. In dezelfde uitgave vraagt de technische commissie om handwerklieden zoals schilders, elektriciens, tegelzetters, metselaars, loodgieters, timmerlieden en spuiters voor de afbouw van het nieuwe verenigingsgebouw.  De evenementencommissie kondigt een alternatief einde van het vaarseizoen aan. Men kan zich inschrijven voor een rondvaart met een rondvaartboot. In de overige nummers van de jaargang 10 van ‘Overstag‘ kan men o.a. lezen dat de Algemene Vergadering heeft ingestemd met een zelfwerkzaamheidregeling. Bij één keer niet komen bedraagt de boete F 20,- verhoging van het liggeld en bij twee keer niet komen F 40,-. De havenmeester geeft aan dat de haven wordt uitgebaggerd. Op 13 april 1988 slaat het lid E. van Maanen  (befaamd clubhuizen demonteur)  de eerste paal voor het clubhuis.  Wetenswaardig is dat er in totaal 37 palen de grond in werden ‘geramd‘ en 24 kubieke meter beton werd gestort. De totale oppervlakte van het clubhuis bedraagt volgens de havenmeester 300 m2. De vereniging neemt deel aan de gondelvaart ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de gemeente Leidschendam.Omdat het clubhuis nog niet voor gebruik gereed was, werd de Nieuwjaarsreceptie 1989 weer gehouden in het recreatie en conferentieoord  ‘De Korte Vliet‘.  De receptie was een groot succes, waarbij enkele surfleden, die op de receptie kwamen, gebruik hadden gemaakt van alternatief vervoer over water per surfplank. In zijn eerste artikel van het nieuwe jaar spreekt de voorzitter de hoop uit dat het clubgebouw nog in 1989  in gebruik kan worden genomen. In de eerste aflevering van ‘Overstag‘ vraagt Fred van der Meer, alias Frédéric le Cuiseur, aandacht voor de naamswijziging van de rubriek Kombuispraat  in Kombuistips. De havenmeester geeft aan dat het betimmeren en inrichten van de woonark tot havenkantoor gereed is gekomen. De ark heeft nu een definitieve ligplaats ingenomen aan de ingang van de haven. 
De overige edities van deze 11e jaargang geven een divers beeld van het verenigingsleven weer. Zo is er de Algemene Vergadering op 24 februari in de ‘Witte Kaktoe‘. In zijn openingswoord tot de vergadering merkt de voorzitter op, dat behoudens de positieve ontwikkelingen, die de vereniging vertoont, hij ook negatieve aspecten moet benoemen. Hij doelt hier op het inschakelen van een incassobureau om achterstallige betalingen van leden te innen. De notulen geven verder aan dat Wim Verschuur is gekozen tot 2e secretaris. De Algemene Vergadering neemt het besluit de boete voor het wegblijven van de zelfwerkzaamheid te verhogen tot  f 50,-. In dit jaar vindt de viering plaats van het 10 jarig bestaan van de vereniging. Op 9 septemer wordt dit gevierd met een puzzeltocht en een barbecue. Nu het clubhuis zijn voltooiing nadert, wordt een prijsvraag uitgeschreven voor het bedenken van een naam voor het clubhuis. De surfafdeling levert zoals gewoonlijk, een behoorlijk stuk kopij. De boten gaan te water en worden op de kant gezet zonder noemenswaardige problemen. Leden worden opgeroepen voor de zelfwerkzaamheid en de werkzaamheden aan het clubgebouw gaan gestaag door. De laatste ‘Overstag‘ van dit jaar bevat een inlegveld vermeldende wijzigingen in het haven en huishoudelijk reglement. De havenmeester heeft het in zijn rubriek over een ongenode gast in het havenkantoor. Namelijk een fazant die op volle snelheid door een gesloten raam van de ark is komen vliegen.

In 1990 worden de Nieuwjaarsreceptie en de Algemene Vergadering voor het laatst gehouden in het recreatie en conferentieoord ‘De Korte Vliet‘. In zijn artikel in de eerste ‘Overstag‘ van dat jaar schrijft de voorzitter dat de vereniging uitstekend draait. Een minder goed bericht is dat de verenigingstractor ‘Marissa‘ gedoopt, de geest heeft gegeven en niet meer te repareren is. In deze ‘Overstag‘ memoreert de havenmeester het treurige feit dat hij een lid heeft moeten bellen met de mededeling dat zijn schip de status heeft gekregen van onderzeeër. Maar dankzij de assistentie van meerdere leden en dompelpompen kwam het schip weer boven water. Verder wordt stilgestaan bij de zeer zware storm van 25 januari. 23 boten, die op het droge stonden, werden in enkele minuten omver geblazen.De overige uitgaven van de ‘Overstag‘ van deze jaargang laten zien dat de vereniging inderdaad uitstekend draait. De voltooiing van het clubgebouw nadert met rassen schreden. De diverse commissies laten als het ware hun tanden zien, gelet op hun activiteiten. Ook vindt dit jaar een bestuurswisseling plaats. Joop Steinebach treedt terug als secretaris. Hij wordt opgevolgd door Erris Plooij. Voor zijn grote verdiensten voor de vereniging wordt Joop benoemd tot erelid. In het redactieteam van ‘Overstag‘ wordt het voorzitterschap tijdelijk waargenomen door Jeanne Bruijns. Rob Bijleveld treedt af als voorzitter van de evenementencommissie. Hij wordt opgevolgd door Koos van den Berg. Nijs en Riet Jongejan  treden aan als medewerkers van de redactie. In de laatste ‘Overstag‘ van dit jaar wordt bekend gemaakt dat de technische commissie en het havenbeheer samengaan. Voorts is de samenstelling van de clubhuiscommissie een feit. André Lamboo gaat de commissie trekken en is clubhuisbeheerder. Peter van der Klugt is verantwoordelijk voor de financiële administratie.

1991 is het jaar dat het clubhuis in gebruik wordt genomen. De Nieuwjaarsreceptie is de eerste clubactiviteit die in het gebouw wordt gehouden en de eerste krachtproef voor de in het vorige jaar benoemde clubhuiscommissie. Deze jaargang bevat zeven uitgaven van ‘Overstag‘. Uitgave nr. 5 is een extra uitgave i.v.m. de officiële opening van het clubhuis. In zijn allereerste stukje in het nieuwe jaar schrijft de voorzitter dat de Nieuwjaarsreceptie  zeer druk werd bezocht. De schattingen liepen uiteen van 170 tot meer dan 200 bezoekers. Inderdaad een krachtproef voor de medewerkers van de nieuwe kantinecommissie.  Verder deelt hij mede dat, op dringend advies van zijn arts, penningmeester Herman Hoogeterp met zijn werkzaamheden voor de vereniging moet stoppen. Om voor dit probleem een oplossing te kunnen zoeken is de a.s. Algemene Vergadering drie weken uitgesteld. Tijdens deze Algemene Vergadering, gehouden op 15 maart, worden  Peter van der Klugt en André Lamboo benoemd tot bestuurslid. Peter wordt penningmeester en André clubhuisbeheerder. Afscheid wordt genomen van Ted Togni, voorzitter van de voormalige technische commissie en penningmeester Herman Hoogeterp. Voor hun verdiensten voor de vereniging worden zij benoemd tot erelid. De vereniging is in vol bedrijf. De clubhuiscommissie heeft heel vlug haar draai gevonden, gelet op de enthousiaste reacties van de kantinebezoekers. De eerste (marifoon) cursus wordt in het clublokaal gehouden. Dankzij de medewerking en inzet van leden krijgt de kinderspeeltuin gestalte. De evenementencommissie is in vol bedrijf en op 28 september wordt het clubhuis officieel geopend. De opening wordt verricht door het echtpaar Bordewijk door het onthullen van de naam van het clubhuis ‘De Landvast‘. In november overlijdt op 66 jarige leeftijd Gerard Wortman. Gerard was de eerste voorzitter en mede initiatiefnemer van onze vereniging. Een indrukwekkend ‘In Memoriam‘ wordt geschreven door Joop Steinebach.Tot zover het tijdvak 1979-1991. Deze periode kan gekenschetst worden als turbulent, waarin, dankzij het noeste werk van vele clubleden, een stevige fundatie is gelegd voor het voortbestaan van onze vereniging. Het in zelfwerkzaamheid aanleggen van een jachthaven (320 ligplaatsen!!!) en het afbouwen van een clubhuis met daarbij de organisatie van het geheel is een prestatie die o.i. zijn weerga niet kent. 

De periode 1992-1999 is het volgende tijdvak waar wij nu aandacht aan gaan besteden. Het zal niet zo uitgebreid zijn als de behandeling van het eerste tijdvak. Een redelijk goed beeld geven de verslagen van de gehouden Algemene Vergaderingen. Het valt op dat de vereniging op toeren komt. De tijd van pionieren is voorbij; het wordt nu consolideren en toch ook nieuwe ideeën uitwerken.  De diverse commissies en hun leden verzetten veel werk, waardoor de vereniging goed draait en bloeit. Het valt wel op dat, meer dan in de vorige periode, bestuursleden zich niet meer herkiesbaar stellen of door omstandigheden tussentijds afgetreden. Zoals het in een goede vereniging hoort, komen hier capabele vervangers voor terug. We kennen in deze periode 4 voorzitters. 

In 1992 wordt de vereniging voor het eerst met een wachtlijst geconfronteerd al wordt deze nog niet gepubliceerd. Jacqueline Daniel treedt aan als voorzitter van de redactie van ‘Overstag‘ en Cees Los wordt voorzitter van de evenementencommissie. In het clubblad doet de rubriek ‘De secretaris deelt mede‘ zijn intrede. De toegang tot het recreatiegebied Vlietland wordt geoptimaliseerd door de opening van de Vlietlandbrug (blauwe brug). De brug heeft een doorvaarthoogte van 2,60 meter en wordt op afstand bediend. Op de jachthaven wordt een KCA depot geplaatst en de milieucommissie ziet het levenslicht. Milieubeheer gaat een steeds grotere rol spelen in de vereniging.

Aad van Vliet onze nummer 1 van de surfafdeling wordt in 1993  Prins Carnaval van Leidschendam. Onze vereniging neemt met een praalwagen deel aan de caranavalsoptocht en wint een prijs. Jaap van Zaanen geeft aan zijn functie ter beschikking te willen stellen, maar blijft nog één jaar aan. De eerste wachtlijst wordt gepubliceerd in ‘Overstag‘. De lijst vermeldt 20 kandidaten voor een ligplaats in de haven. Op de haven wordt de helling gerepareerd.
De evenementencommissie organiseert haar eerste feestavond in het clubhuis. Binnen de milieucommissie en het bestuur worden de mogelijkheden onderzocht voor de aanleg van een afspuitinstallatie. De hiervoor benodigde Hinderwetvergunning wordt aangevraagd. In december van dit jaar staan 39 kandidaten op de wachtlijst.

In 1994 komt de werkplaats gereed. Een nieuwe Knijpstra hydraulische botenlift wordt aangeschaft en een ideeënbus onder de naam ‘Seinpost‘ wordt ingesteld. De eerste ‘Overstag‘ vermeldt dat de wachtlijst is uitgebreid tot 43 kandidaten. Het bestuur ondergaat min of meer een gedaanteverwisseling. Jaap van Zaanen al 10 jaar het boegbeeld van de vereniging treedt, zoals aangekondigd, tussentijds af. Ook Aad van Vliet, 9 jaar voorzitter van de surfafdeling, houdt het voor gezien. Vanwege hun verdiensten voor de vereniging worden zij benoemd tot erelid. Toon Hofman, één van de mensen van het eerste uur, neemt afscheid als redactielid en wordt benoemd tot lid van verdienste. Erris Plooij wordt nu voorzitter, Jacqueline Daniel  secretaris. Huug Peters neemt de plaats in van Aad van Vliet en Riet Jongejan wordt voorzitter van de redactiecommissie. Op  zaterdagavond 3 september vindt een trieste gebeurtenis  plaats op de jachthaven. De Valkkruiser van de familie Branderhorst, gelegen in box L 19, wordt door brand totaal verwoest. Ondanks dat de naast liggende boxen niet bezet waren, ontstaat er door de hitte toch schade aan in de buurt liggende schepen. Aan de hand van de geplaatste rubriek ‘personalia‘ blijkt dat in 1994 de aanwas van nieuwe bootleden gering was. 18 nieuwe bootleden werden ingeschreven, terwijl 33 leden zich lieten uitschrijven. Het aantal surfleden bleef stabiel.               Het opknappen van het havenkantoor (de ark) blijft in 1995 de gemoederen bezighouden. In vorige jaargangen van ‘Overstag‘ kon men lezen dat het opknappen van de ark in een gevorderd stadium was. Er is nu sprake van verkoop van de ark en van een nagenoeg onderhoudsvrij havenkantoor op de wal. Het  toenemende energieverbruik baart het bestuur zorgen. Verder blijkt de energie op de steigers met daarbij het aantal stopcontacten onvoldoende te zijn. Voor het eerst in de geschiedenis van de vereniging wordt een lid officieel geroyeerd, vanwege achterstallige betalingen.  Door de evenementencommissie wordt op 4 oktober 1995 een vaartocht met geestelijk gehandicapten georganiseerd. Het betreft hier een vaartocht met 130 leerlingen van de Herman Broereschool uit Delft. De wachtlijst geeft over 1995 een stabiel beeld te zien. Over het gehele jaar genomen zijn er ± 30 kandidaten.

Begin 1996 komt eindelijk de vergunning Milieubeheer af; het hele parkeerterrein wordt gezien als afspuitplaats. Wel moeten bepaalde voorzieningen worden getroffen. Het bestuur heeft het besluit genomen om de ark te verkopen. Zij wordt op 12 maart weggesleept. Op 1 juni wordt het nieuwe (bijna onderhoudsvrije) havenkantoor geplaatst. Tijdens de Algemene Vergadering wordt  Erris Plooij herkozen tot voorzitter en Paul Bordewijk tot bestuurslid. Vanwege hun vele verdiensten voor de vereniging worden Frans van der Velden en Aad Kloosterman benoemd tot lid van verdienste en Paul Bordewijk tot erelid. De vaste (stroom) walaansluiting op de steigers wordt ruim besproken. De Algemene Vergadering van dit jaar beleeft iets zeer uitzonderlijks; er worden geen vragen gesteld aan de penningmeester. Wij kunnen helaas niet nagaan of de jaarlijkse vaste vragensteller op de vergadering wel of niet aanwezig was. Na ontvangen klachten neemt het bestuur het (omstreden) besluit om geen honden meer toe te staan in de kantine.. Het bestuur draait dit besluit weer terug en verordonneert dat de viervoeters ook in de kantine aangelijnd dienen te zijn. Het clubhuis wordt gerenoveerd en er wordt een rookvrij gedeelte gecreëerd in de kantine. De wachtlijst is explosief gestegen. Bevatte de lijst in december 1995 34 namen, in december van dit jaar bevat de wachtlijst 56 namen.

Bestuurlijk is 1997 een turbulent jaar. Erris Plooy en Wim Verschuur treden af. Zij worden opgevolgd door Martin Stuit en Ruud Links. Riet Jongejan wordt gekozen tot bestuurslid. Zij blijft voorzitter van de redactie van ‘Overstag‘. Kort na de Algemene vergadering geven Jacqueline Daniel en Cees Los aan dat zij hun werkzaamheden en gezinsverplichtingen niet meer kunnen combineren met hun verenigingsbezigheden. Gelukkig is Wim Verschuur bereid gevonden tijdelijk de functie van 1e secretaris waar te nemen. De bestuursfunctie van Cees Los wordt waargenomen door Anja Hofman.  Erris Plooij, die is verhuisd naar Willemstad (NB) en Wim Verschuur worden benoemd tot erelid. Jeanne Bruijns en Jan van Diggelen worden lid van verdienste. Paul Bordewijk wordt vanwege zijn ziekte tijdelijk vervangen door Aad Kloosterman. Overige zaken waar de aandacht op wordt gevestigd zijn o.a. het feit dat de energienota bijna 50% !!! hoger is uitgevallen en dat de afspuitinrichting gereed is gekomen. Ten behoeve van die inrichting is een apart rioleringsstelsel aangelegd en zijn bezinkputten geplaatst. In september wordt het droevige bericht ontvangen dat op de 19e van die maand Herman Hoogeterp is overleden. Herman was een van de oprichters van de vereniging en tot 1991 penningmeester. Tenslotte is over 1997 te melden dat zich 40 nieuwe leden hebben aangemeld en dat de wachtlijst voor een ligplaats in de haven 70 kandidaten telt. 

1998 betekent de 20e jaargang van ons clubblad  ‘Overstag‘. In de eerste uitgave van dat jaar telt de wachtlijst al weer 73 kandidaten.  Het aantal kandidaten  voor een ligplaats in onze haven gaat gestaag omhoog. De boete voor het niet deelnemen aan de zelfwerkzaamheid wordt verhoogd van f 50,- tot f 100,-. Voor de problematiek inzake de energie op de haven is het eind van de tunnel in zicht. Van de Algemene Vergadering krijgt het bestuur toestemming f 100.000 (€ 45.378,02) te investeren in modernisering en uitbreiding van de elektrische installatie. Daarbij worden de voorstellen van het bestuur inzake de vaste aansluitingen en het stroomgebruik aangenomen. Het bestuur ondergaat dit jaar een metamorfose. Jacqueline Daniel is tussentijds afgetreden, Cees Los heeft zich niet herkiesbaar gesteld en Paul Bordewijk en André Lamboo hebben te kennen gegeven met hun bestuursfunctie te stoppen. Paul Bordewijk stopt om gezondheidsredenen. De nieuwe bestuursleden zijn Anja Hofman (evenementencommissie), Frans van der Velden (clubhuiscommissie), Aad Kloosterman (havenbeheer) en Willem Klören (secretaris). Wim Verschuur wordt benoemd in de nog niet vervulde vacature (algemeen bestuurslid). Met een 40 tal schepen neemt op 12 september de vereniging deel aan de gondelvaart ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van Leidschendam. Aan het eind van dit jaar telt de wachtlijst 90 kandidaten. Op naar de 100 zouden we bijna zeggen.

 

Tekstuele verantwoording bij huidige voorzitten André van Velzen (2012)
Teksten aangeleverd door (toenmalige) redactie Overstag (Riet Jongejan 2012)

 

 vereniging

 

 

Aangesloten bij

Verbond Nederlandse Motorbootsport

VNM

Bezoekadres

Watersportvereniging Leidschendam e.o. 

Rietpolderweg 12

2266 BM Leidschendam

Nederland

Locatie