Geschiedenis 1979-1986


De 1e jaargang van de Overstag was in 1979. In dat jaar kwamen twee boekjes uit. Ondanks spitten in de archieven is de allereerste uitgave niet te voorschijn gekomen. Oud secretaris Joop Steinebach kon ons aan een (beduimeld)  tweede uitgave helpen. Dit exemplaar bestond uit 8 pagina's in A5 formaat en is gestencild. In deze uitgave worden de leden uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Vergadering tevens contactavond in de Witte Kaketoe te Leidschendam. Een avond in twee gedeelten. Het eerste deel was zaken doen en het tweede deel was dansen op gezellige muziek met verloting. Verder werd bij deze uitgave aangetroffen het financieel jaaroverzicht van 1979. Het batig saldo over 1979 bedroeg ƒ 1054,86 (€ 478,67).

In de eerste uitgave van ons clubblad in 1980 (2e jaargang) is te lezen dat de toenmalige redactie bestond uit 4 personen en een correspondent. Het was de bedoeling dat de correspondent voor kopij zou zorgen en/of een vaste rubriek voor zijn rekening zou nemen. Men dacht aan rubrieken zoals: vaaraanwijzingen, praktijktips, tips voor onderhoud aan de boot etc. In 1980 kon ook (eindelijk) het clubvaantje besteld worden. Kosten ƒ 9,50. In die eerste "Overstag" van 1980 doet de toenmalige secretaris W.Th. Koteris verslag van de ledenvergadering. Er waren 102 leden met introducés aanwezig. Belangrijke besluiten waren om surfers als leden op te nemen en het niet verhogen van de contributie van ƒ 25,-. In de overige uitgaven van ons clubblad tijdens de 2e jaargang zijn artikelen gewijd aan het onderhoud van touw; een verslag over de puzzeltocht met als eindpunt het Aarkanaal,  het 27 mc bakkie, een dreigement naar leden met een contributieachterstand. Verder zijn er redactionele stukken waaruit blijkt dat er gestreefd wordt naar een eigen jachthaven; dat de secretaris uit het bestuur treedt; dat de functie van secretaris tijdelijk wordt waargenomen door de heer Togni en dat de heer De Vreeze (watersporter), burgemeester wordt van Leidschendam.

deel1-01

 Financieel jaaroverzicht van 1979

Al verder bladerende zien we dat in 1981 Joop Steinebach aantreedt. Van zijn hand verschijnen berichten over het verdwijnen van de jachtwerf Tengro met daarbij het verdwijnen van ligplaatsen. Dat dit in 1981 een heet onderwerp was, blijkt uit het verslag van de Algemene Vergadering van dat jaar. Het voornaamste onderwerp tijdens die vergadering was het plan over de aankoop van een terrein, gelegen aan de zuidzijde van de gemeentewerf Leidschendam, groot 11.000 m2. Verder worden er twee commissie ingesteld, een voor het Tengroterrein en een beheerscommissie voor een verenigings-haven aan de Rietvink. In de laatste uitgave van 1981 wordt een nieuwe groep in de vereniging aangekondigd: "De Surfers".

Het jaar 1982 breekt aan. In het bestuur heeft de surfafdeling nu ook een vertegenwoordiger.

1982 is verder een onzeker verenigingsjaar. In dagblad "Het Binnenhof" staat het bericht dat B&W van Leidschendam een bejaardenpost op het terrein van de Tengrowerf willen hebben. De aanvankelijk zo voorspoedig verlopen aankoopprocedure van de grond (Rietvinkhaven) is ernstig vertraagd door ziekte van de verkoper. De Tengrohaven moet daarom nu ontruimd worden. Er is wel zicht op een nieuwe winterstalling op het Tengroterrein, maar dan moet er een bankgarantie komen van ƒ 100.000.

Burgemeester De Vreeze heeft in een commissievergadering zijn twijfel uitgesproken over de financiële haalbaarheid van een eigen jachthaven.

deel1-02

Dagblad Het Binnenhof d.d. 8 februari 1982

In 1983 heeft de vereniging 250 leden. In de eerste "Overstag" van dat jaar lezen we dat op 21 januari de Algemene Verga-dering plaatsgevonden. Blijkens de notulen wordt uitvoerig stilgestaan bij een wijziging van de verenigingsstructuur.

Ook bij de perikelen rond de Tengrohaven wordt stilgestaan. Op 16 april 1983 moet het terrein schoon en leeg worden opgeleverd, anders wordt de borgsom van ƒ 100.000,- verspeeld.

Verder wordt onder het kopje "voor u gelezen" vermeld dat er wellicht een verbod komt van onderwatertoiletten op plezierboten.

deel1-03

Achterpagina "Overstag" 2e uitgave 1983

In het tweede clubblad van 1983 onder het kopje "Voor u gelezen", worden krantenberichten geciteerd zowel uit de plaatselijke als de regionale pers.
Er wordt geschreven over de ontstane commotie door het moeten verlaten van het Tengroterrein.

Een heel klein lichtpuntje is dat de vereniging de jachthaven tot 1 september 1983 mag gebruiken. Verder wordt er vermeld dat het er naar uit ziet, dat de WSVL&O in de Vlietlanden een eigen havenkom ter beschikking krijgt, die zij zelf zal moeten inrichten en waar ruimte zal zijn voor ongeveer 200 boten.

In de derde uitgave van dat jaar deelt het bestuur mede dat de strijd om de Tengrohaven en het Tengroterrein een verloren zaak is. Zij is wel optimistisch over de ontwikkelingen in de Vlietlanden.

Verder wordt in de rubriek "Wist U" op een humoristische manier verslag gedaan van de bezetting van de Tengrohaven door boze clubleden. Ook de pers gaf behoorlijk aandacht hier aan.

 deel1-04

Leidschendammer dd 14-09-1983

In dezelfde rubriek wordt ook vermeld dat op 1 september de burgemeester persoonlijk kwam toezien dat de boten het Tengroterrein verlieten en dat hij waar voor zijn geld kreeg. De boten voeren in een mooie optocht de burgemeester voorbij en namen daarna alternatieve ligplaatsen in voor de sluis. De schippers hadden daarbij de meest vindingrijke spreuken op hun boten gezet.

In deze aflevering van "Overstag" troffen wij ook een interessant (vervolg) reisverhaal aan naar Frankrijk en Duitsland van de 10 jarige Beitske Sweering.

In de laatste aflevering van ons clubblad in 1983 kan men in een artikel van het bestuur lezen dat het probleem van het droge stallen van de boten voor het winterseizoen 1983 - 1984 is opgelost. Op een braakliggend terrein van aardewerkfabriek de Porceleyne Fles aan de Rotterdamseweg te Delft en direct liggend aan het Rijn-Schiekanaal kan (tijdelijk) een droge winterstalling gerealiseerd worden. De suggestie voor dit alternatief was een direct gevolg van waarneming door leden!! Verder wordt vermeld dat het bestuur intensief overleg voert met de provincie en het Recreatiecentrum Rijnland om te komen tot een havenlocatie op de Vlietlanden.

In de eerste aflevering van 1984 (6e jaargang) schrijft de redactie dat verschillende leden een andere ligplaats moeten zoeken, omdat de Tengrohaven niet meer gebruikt mag worden. Verschillende leden hebben onderdak gevonden bij de watersportvereniging Wassenaar.

Jaap van Zaanen schrijft zijn eerste artikel als de nieuwe voorzitter van onze vereniging.

De commissie Beheer Porceleyne Fles drukt de droge winterstallers op het hart olie en ander chemisch afval in een jerrycan te doen en deze mee te nemen. De directie van de Porceleyne Fles accepteert geen enkele bodemverontreiniging. Als verontreiniging toch wordt geconstateerd gaat de winterstalling 1984 - 1985 niet door. Verder wordt er o.a. aandacht gevraagd voor de Friesche Elfstedenweek.

In de rubriek "Voor u gelezen"  wordt geciteerd uit de Haagsche Courant van 28 december 1983. Wassenaar gaat de goedkoopste jachthaven van Zuid-Holland krijgen. Dit kan men bereiken, omdat de vereniging geldverslindende zaken, zoals een clublokaal, een walkraan en een botenloods voorlopig nog niet bouwt. De dumpprijzen zijn nodig om de verenigingshaven vol te krijgen.

 deel1-05

 

Overstag nr. 2 van 1984 kwam in juni uit omdat o.a. de drukker van ons onvolprezen clubblad ging verbouwen. Hier stond wel tegenover dat voor het ondervonden ongemak de drukker voor deze aflevering een gereduceerde prijs rekende.

De voorzitter schrijft o.a. dat de besprekingen van het bestuur met het Recreatiecentrum Vlietland B.V. (voormalig Rijnland B.V.) worden voortgezet. Ook gesprekken met de provincie en de gemeente Leidschendam vinden plaats.

Tevens zijn naar deze openbare lichamen subsidieaanvragen uitgegaan met o.a. de motivering dat het realiseren van een commerciële haven in Vlietland in deze tijd (1984) als onmogelijk moet worden beschouwd.

Dat het ook in het belang is van de gemeentelijke en provinciale overheid en het Recreatiecentrum Vlietland B.V. om een verenigingshaven, welke een voortrekkersfunctie kan vervullen, in dit gebied te krijgen. 

Verder staat in deze editie van "Overstag" een uitgebreide fotoreportage over de hellingwerkzaamheden op het terrein van de Porceleyne Fles te Delft en wordt medegedeeld dat men in de winter van 1984 - 1985 waarschijnlijk weer gebruik mag maken van het terrein.

In "Overstag" nr. 3 van 1984 deelt de voorzitter mede dat Vlietland BV akkoord is gegaan met een regeling waarbij de vereniging jaarlijks een bedrag aan huur betaalt. De hele havenkom met inrichting zou de vereniging in zelfwerkzaamheid mogen uitvoeren.

Totale zelfwerkzaamheid is niet haalbaar. Het bestuur denkt bij zelfwerkzaamheid hoofdzakelijk aan het monteren van de steigers etc. Een prijs van ƒ 20,- per m2 boxmaat is wellicht een haalbare zaak. In deze aflevering staat ook een uitgebreid reisverslag van Jack Koenen over de Friesche Elfstedenweek.

Dan hebben we alweer de laatste uitgave van dat jaar onder ogen. In deze editie wordt een oproep geplaatst tot het bijwonen van de Algemene Vergadering in de Witte Kaketoe op 25 februari 1985 en kan men de notulen lezen van de Algemene Vergadering van 20 januari 1984.

Er worden geen mededelingen gedaan over de voortgang inzake de jachthaven. Wel heeft het de normale rubrieken.. Het geheel ademt een vredige sfeer uit.

deel1-06

Achterpagina "Overstag" nr. 4 december 1984

In 1985 verschijnt, zoals gebruikelijk, de eerste aflevering van  "Overstag" in maart (de colofon vermeldt dat de "Overstag" tenminste 4x per jaar verschijnt). Het is alweer de 7e jaargang.

In een redactioneel artikel wordt afscheid genomen van de redactieleden Jack en Rob Koenen. Zij hebben 5 jaar lang mede de "Overstag" verzorgd. De redactieleden zijn nu Wim Verschuur en Geert Hesse.

In de rubriek Van de voorzitter schrijft Jaap van Zaanen dat de realisatie van een eigen haven in zicht komt. Het wachten is op de goedkeuring van het pachtcontract door de provincie en Vlietland BV.

De Commissie Porceleyne Fles geeft in een advies hoe te handelen bij het te water laten van de schepen op 13 april.

Ook blijkt het dievengilde aan het werk te zijn geweest. De commissie adviseert aangifte te doen bij de politie door ieder waar ongewenst bezoek is geweest.

In de rubriek "Voor u gelezen" wordt de Vaarkrant aangehaald inzake een eventuele pleziervaartuigenbelasting. Verder is te lezen dat de gedeputeerde drs. J. Borgman, door het plaatsen van een stukje surfsteiger, het startschot heeft gegeven voor de voorlaatste fase van Vlietland.

Ook in deze aflevering weer een lezenswaardig artikel over scheepstechniek door Geert Hesse.

In de juni aflevering (nr.2) van ons clubblad schrijft de voorzitter dat de provincie traag is in de afhandeling van de contracten voor Vlietland. Echter Vlietland BV is op eigen houtje begonnen met de voorbereidende werkzaamheden op de beoogde havenlocatie.

In deze aflevering staat ook weer een uitgebreide fotoreportage van het te waterlaten van de boten op 13 april 1985. In de reportage krijgt de hellingploeg een pluim op de hoed, maar wordt vermeld dat er toch altijd weer meer kijkers dan werkers zijn.

De in deze editie afgedrukte notulen van de Algemene Ledenvergadering staat vermeld dat 40 leden zijn geroyeerd vanwege het niet voldoen aan hun financiële verplichtingen.

Editie nr. 3 van 1985 laat zien dat de vormgeving van "Overstag" professioneler wordt. De omslag wordt gewijzigd in de omslag zoals wij die tot op heden kennen. De lay out is al weer enkele jaren in de deskundige handen van Toon Hofman en Jaap van Zaanen.

De voorzitter schrijft in zijn rubriek dat de pachtprijs voor de grond van de haven gunstiger uitvalt dan het bedrag waarmee men vooralsnog rekening had gehouden.

Vlietland BV is al een heel eind gevorderd met de aanleg van de haven. Begin 1986 zal met Vlietland BV een overeenkomst worden gesloten, zodat de zelfbouw van de steigers en dergelijke in de winter cq voorjaar een aanvang kunnen nemen. Hij spreekt de verwachting uit dat in april 1986 de haven in gebruik kan worden genomen.

Minder prettig is dat de winterstalling in het seizoen 1985 - 1986 op het terrein van de Porceleyne Fles geen doorgang kan vinden. Het terrein daar gaat gebruikt worden voor woningbouw.

In "Overstag" nr. 4 van 1985 hoopt de redactie dat de leden tijdig een behoorlijke winterberging voor hun schip hebben gevonden. De Porceleyne Fles te Delft was niet meer beschikbaar.

Verder vraagt de redactie assistentie bij het vervaardigen van de "Overstag". Zij zouden er graag 4 mensen er bij hebben.

De voorzitter schrijft in zijn rubriek dat de eigen jachthaven dichterbij is dan ooit. Redelijkerwijs kan er nauwelijks meer iets misgaan, behalve dan door gebrek aan belangstelling voor een ligplaats. De leden worden aangespoord zich te melden voor een ligplaats.

Dan treedt 1986 aan. 1986 kan gerust een kroonjaar genoemd worden in ons verenigingsbestaan.

De jachthaven wordt op 1 april 1986 officieus en op 15 oktober 1985 officieel geopend.

In de colofon van de eerste aflevering van "Overstag", maart 1986, kan men lezen dat de assistentieoproep van de redactie resultaat heeft gehad. De redactie bestaat nu uit 4 leden met daarbij 7 !!! medewerkers. Erris Plooij gaat de functie van "hoofdredacteur" vervullen. Vanwege drukke werkzaamheden treedt Wim Verschuur terug. De vaste rubrieken zoals van de redactie, van de voorzitter en  voor u gelezen blijven bestaan of worden uitgebreid. De rubriek "Van de voorzitter" krijgt wel een andere naam: "DE VOORZITTER SPREEKT".

Deze nieuwe naam belet Jaap van Zaanen niet een uitgebreid artikel te schrijven. Hij memoreert o.a. het verloop van de jaarvergadering waar bij hem van het hart moet dat een zaalmicrofoon ontbrak.

Wij willen hierbij vermelden  dat ook in het oude clubhuis het bij tijd en wijle treurig gesteld was met de zaalmicrofoons. Een voortdurend probleem dus. In het kader van de verenigingshaven heeft Jaap ook het een en ander gezegd over de verhouding tussen de vereniging en de leden. De nieuwe leden die in eerste instantie voornamelijk vanwege een ligplaats in de haven lid zijn geworden, moeten de vereniging niet zien als een soort bedrijf, waarvan het bestuur de bedrijfsleiding vormt en waarvan men een ligplaats huurt. Alle leden tezamen zijn de vereniging. 

In de rubriek Van de havencommissie  wordt vermeld dat ondanks de stevige vorst de eerste steigers in de haven helemaal gereed zijn en er worden meer mensen voor het steigerwerk gevraagd.  Een uitgebreid verslag wordt gedaan van het slaan van de eerste paal voor onze eigen verenigingshaven door gedeputeerde drs. J. Borgman, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. De verslaggever, jawel Erris Plooij, schrijft o.a. in de eerste alinea van het verslag :

 

deel1-07

"Na jarenlang zwoegen, zweten, praten, schrijven, veel incassering en doorzettingsvermogen vond een zeer belangrijke gebeurtenis plaats".

Een meer treffender weergave van de totstandkoming van onze jachthaven is eigenlijk niet mogelijk of je zou de uitdrukking bloed zweet en tranen moeten gebruiken.

De plaatselijke en regionale dagbladen stonden ook stil bij het slaan van de eerste paal.

 

deel1-08

Twee buffelaars op het ijs

 

deel1-09

 Steigerbouw 1986

In de rubriek van de havencommissie wordt medegedeeld dat in Delft de kantine gedemonteerd moet worden en op de locatie op het haventerrein weer gemonteerd. Men vraagt om meer werkzaamheid van de leden.

In "Overstag" nr. 3 van 1986, het juninummer, valt voor het eerst de naam "Vlietopper". 20 inzenders hadden ingeschreven op een wedstrijd. Een 35 tal namen waren ingestuurd en werden door een jury via het "songfestivalsysteem" beoordeeld.
De naam "Vlietopper", bedacht door Paul Bordewijk, kreeg de meeste punten en werd winnaar. Als prijs kreeg Paul een mooi boek over motorboten.

In haar rubriek oppert de redactie de mogelijkheid van het krijgen van een eigen naam voor het nog te bouwen clubhuis. Over het clubhuis deelt de havencommissie mede dat het eerste deel nu op de haven ligt. Deel twee staat nog in Delft en zal waarschijnlijk medio juli gedemonteerd worden. In mei gaat de aannemer de palen slaan en de gordingen aanbrengen voor de A-steiger.

Tenslotte vraagt de havencommissie vele handen erbij die het werken licht maken.

De voorzitter deelt mede dat het contract tussen Vlietland en de vereniging nog steeds niet is getekend. De verenging is afhankelijk van het tekenen van een contract tussen Vlietland en de Provincie, wat om onduidelijke redenen nog niet is gebeurd.

Via een formulier, als bijsluiter bij deze "Overstag", kan men zich opgeven voor de (eerste) droge winterstalling op het parkeerterrein van de jachthaven.

In het augustusnummer (nr. 4) van 1986 speelt de redactie met de gedachte om in 1987 wellicht met een maandelijkse uitgave te komen. Tot op heden is dit een gedachtespeling gebleven.

De voorzitter deelt mee dat het met de havenontwikkeling prima gaat. De bezetting van de haven loopt goed, maar er zijn nog mensen die het havengeld moeten voldoen. De haven blijkt in trek bij passanten. Het contract van Vlietland B.V. met de provincie is getekend, zodat ook het contract van onze vereniging met Vlietland B.V. afgerond en getekend kan worden.

In de rubriek Voor u gelezen wordt geciteerd o.a. uit de bladen "Groot Voorschoten" en de "Leidschendammer". In "Groot Voorschoten" staat vermeld dat de Vlietlanden de wind in de zeilen hebben. Volgens de "Leidschendammer" is de passantenhaven Leidschendam (voormalige Tengrowerf) niet eenvoudig te bereiken.

 deel1-09

 

In de "Overstag nr. 5 van oktober 1986 schrijft de voorzitter dat hij zijn stukje kan beginnen met de heuglijke mededeling dat het contract tussen de vereniging en Vlietland BV bij de notaris is getekend. Een en ander houdt in dat de vereniging nu officieel de havenlocatie heeft gepacht.

Het bestuur van onze vereniging was vertegenwoordigd bij de feestelijkheden bij het bereiken van het hoogste punt van het bedrijfsgebouw van buurman Ad Spek.

De havenmeester deelt in zijn rubriek mede dat al een groot deel van het materiaal klaar ligt om met de bouw van de kantine te kunnen beginnen. De "helling" is gereed en de benodigde apparatuur (hydraulische trailer) om te kunnen hellen is aangeschaft. De havencommissie vraagt leden zich op te geven voor de hellingploeg.

Op de middenpagina's worden de leden en de donateurs van de vereniging, alsmede de adverteerders van "Overstag" en overige belangstellenden uitgenodigd om op 11 oktober 1986 de officiële opening van onze verenigingshaven bij te wonen.

De officiële opening wordt verricht door de burgemeester van Leidschendam, de heer W.F. de Vreeze.

In de uitnodiging wordt het advies gegeven de kleding aan te passen aan de weersomstandigheden, want een clubhuis ontbreekt nog.

Onder de kop Oproep! Oproep!, vraagt de secretaris om hulp. Hij zoekt een medewerker voor lichte administratieve werkzaamheden, bestaande uit het verwerken van mutaties in het ledenbestand. Speciale kennis is niet nodig wel nauwkeurigheid. Het kost ongeveer één uur per week.

In de laatste "Overstag" van 1986 heeft de redactie moeten schipperen met de ruimte. Daarom zijn een aantal artikelen verkleind afgedrukt.

De voorzitter staat stil bij de officiële opening van de haven. Hij vond het al met al een zeer geslaagde middag. Ook schenkt hij aandacht aan het hellen van de schepen. De hellingploeg  is drie weekeinden volop in de slag geweest en hij vindt dat ze een groots werk hebben verricht. Zij hebben deze verantwoordelijke taak op een voortreffelijke wijze uitgevoerd.

In zeer kleine letters worden de leden uitgenodigd voor de Algemene Vergadering op vrijdag 16 januari 1987 in de "Witte Kakatoe" te Leidschendam.
De havenmeester heeft een verhaal over het hellen door de nieuwe hellingploeg met de nieuw aangeschafte apparatuur. Hij vond het een spannend evenement. In de praktijk is de maximale capaciteit van de apparatuur uitgetest en men is tot de slotsom gekomen dat een lengte van 13 meter en/of een gewicht van 15.000 kg als het absolute maximum moet worden beschouwd.

De secretaris reageert verheugd naar aanleiding van zijn oproep om hulp in de vorige uitgaven van "Overstag". Er hebben zich drie leden aangemeld, waaronder Jan van Diggelen die de ligplaatsenadministratie voor zijn rekening gaat nemen.

In miniletters wordt door Erris Plooij verslag gedaan van de officiële opening van onze jachthaven door de burgemeester van Leidschendam. Ook de pers gaf hier de nodige aandacht aan.

Bron: teksten aangeleverd door (toenmalige) redactie Overstag (Riet Jongejan 2012)

 

 vereniging

 

 

Aangesloten bij

Verbond Nederlandse Motorbootsport

VNM

Bezoekadres

Watersportvereniging Leidschendam e.o. 

Rietpolderweg 12

2266 BM Leidschendam

Nederland

Locatie